ĐS GLTG Tương Phùng

ĐHGLTG kỳ 1 - Tiếng hát GL Hoạ Mi
ĐHGLTG kỳ IV Tương Phùng - GL Houston
GL Houston - Texas - Sinh Hoạt 2008